SSL/TLS tanúsítványok rendelési feltételei - SSLmarket Általános Szerződési Feltételek

A szerződő felek elfogadják a fennálló SSL tanúsítványok általános szerződési feltételeit (továbbiakban csak "Feltételek")az interneten keresztül, és megerősítik elkötelezettségüket aziránt, hogy az alul írott feltételeknek megfelelően fognak eljárni, ugyanúgy, mintha a feltételek szerződés formájában lennének papírra vetve. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „Feltételek”) szabályozzák a szerződő felek jogait és kötelezettségeit a szolgáltatás nyújtásakor a Szolgáltatónál (lásd alább). Amennyiben az ügyfél a szolgáltatás megrendelésénél vagy bármikor később megerősíti jóváhagyását ezekhez a Feltételekhez, úgy az a szerződés részévé válik, és a felek kötelesek betartani a jelen Feltételeket.

  Bevezető rendelkezések

  1. A ZONER Kft. vállalat a Kereskedelmi Törvénykönyvvel összhangban bocsájtja ki az alábbi Feltételeket, amelyek szerves részét képezik az aláírandó szerződésnek a:

   ZONER Kft., Közép utca 16. 3. em. 305., 9024 Győr
   Adószám: 13576712-2-08 Cégjegyzékszám: 08-09-013400
   Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásban bejegyzett vállalat,
   (a kapcsolattartó elérhetőség admin@zoner.hu, +36 20 234 3883)
   (továbbiakban csak ""Szolgáltató"") az egyik oldalon


   és az

   Ügyfél között
   (továbbiakban csak ""Ügyfél"") a másik oldalon

  2. A megrendelőlap elküldésével az Ügyfél megerősíti érdeklődését a megrendelés biztosítását érintően, egyetértését fejezi ki a Feltételekkel és a Szolgáltató érvényben levő árlistájával.

  3. Az ügyfél 16 évesnél idősebb természetes személy vagy olyan jogi személy, akinek a ZONER Kft.-nél regisztrált ügyfélfiókja van, és akinek a ZONER Kft. az interneten vagy írásban, személyesen vagy telefonon keresztül nyújtott szolgáltatási megbízás alapján nyújt szolgáltatást.

  4. A Szolgáltató szolgáltatásai csak azoknak a személyeknek szólnak, akik betöltötték 16. életévüket, mivel a Szolgáltató nem képes az interneten keresztüli szerződés megkötésekor megbizonyosodni arról, hogy a 16 évesnél fiatalabb személy szellemi fejlődésére tekintettel képes-e felmérni a szerződés megkötésének következményeit.

  Megrendelés

  1. Az első megrendelés végrehajtásával aktiválódik a megfelelő Ügyfélfiók és létrejön az Ügyfél profilja (regisztráció), amit a https://www.sslmarket.hu/login címen keresztül tud elérni. Sem az Ügyfélfiók létrehozásáért, sem a vezetéséért nem számolunk fel semmilyen költséget. A megrendelés/vásárlás feltétele az ügyfélfiók létrejötte. Az Ügyfél köteles megtenni minden óvintézkedést annak érdekében, hogy megakadályozza bármilyen harmadik fél hozzáférését a fiókjához korábbi beleegyezése nélkül.

  2. Az Ügyfél megerősíti, hogy megismerkedett a Hitelesítő Hatóság biztonsági tanúsítánványainak megrendelési, kiállítási és használati feltételeivel, amely tanúsítványát megrendeli. Az Ügyfél elkötelezi magát az iránt, hogy ezen feltételekkel egyetért és nekik megfelelően fog eljárni. A DigiCert CA hitelesítő hatóság kibocsátási feltételei ezen a webhelyen érhetőek el, és minden további CA-márkára vonatkoznak – RapidSSL, Thawte , GeoTrust és Secure Site. Az összes többi kapcsolódó dokumentum elérhető a digicert.com jogi tárában/Legal Repository.

  3. A megrendelőlap elküldésével és az azt követő Feltételek elfogadásával az Ügyfél kifejezetten megerősíti és egyetért azzal, hogy:

   1. A Zoner Kft. a személyes adatok feldolgozását a 2011. évi CXII. Törvénnyel összhangban végzi. A személyes adatok védelme és a 2016/679/EK általános adatvédelmi rendelet, ismertebb nevén GDPR-nak (a továbbiakban: rendelet) megfelelő. A Zoner Kft. személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos irányelveinek teljes tájékoztatásával az Ügyfél megismerkedett az erről szóló dokumentum által..

   2. Az Ügyfél olyan adatokat szolgáltat, amelyek aktuálisak, valósághűek és a megrendelésben található követelményeknek megfelelően teljes információval szolgálnak, és nem sérti meg a személyes adatok védelméről szóló törvényt másik személy adatainak felhasználásával a korábbi beleegyezésük nélkül.

   3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a személyes adatok feldolgozása jogszerű és a szerződés teljesítésének jogos érdekének tulajdonítható. Ez biztosítja a személyes adatok feldolgozásának jogszerűségét. Ebből a célból a Szolgáltatónak nincs szüksége az Ügyfél beleegyezésére. A személyes adatok feldolgozása a következő mértékben történik:
    • Kereszt- és vezetéknév
    • Cím
    • Telefonszám
    • E-mail cím

   4. Személyes adatok feldolgozása a Szolgáltató által a szolgáltatás idejéig történik. Ennek a jogi érdeknek a befejezése után az ügyfélfiók adatai anonimek. Kivétel csak abban az esetben lehetséges, ha a Szolgáltató jogos érdeke az Ügyfél személyes adatainak további feldolgozására.

   5. Szolgáltatónak jogában áll az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény alapján bármilyen e-mail vagy SMS üzenet küldésére az Ügyfél számára, beleértve a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokról szóló információkat tartalmazó üzeneteket is.

   6. A Szolgáltatónak jogában áll felfedni az Ügyfél kilétét, ha azt büntetőeljárásban tevékenykedő szervek kérvényezik, vagy ha az adott azonosítás szükséges az érvényben levő jogi előírások alapján
  4. Az Ügyfél vállalja, hogy mindent megtesz a megrendelt SSL/TLS tanúsítvány kiállításának befejezése érdekében és hogy a Hitelesítési Hatósággal, amely az adott tanúsítványt kiállítja, teljes mértékben együttműködik.

  5. Ha a szolgáltató nem lesz képes a megrendelésnek eleget tenni a Hitelesítési Hatóság elutasítása következtében, az Ügyfél összes kifizetése teljes egészében visszatérítésre kerül.

  6. Abban az esetben, ha az együttműködés megszakad vagy a kifizetett megrendelés nem kerül feldolgozásra az Ügyfél tétlensége miatt, akkor a Szolgáltatónak joga van az utolsó figyelmeztetést követő 30 nap eltelte után a megrendelést törölni és adott esetben az Ügyfélnek visszatéríteni a befizetett összeget, valamint jogában áll 10% levonással vagy akár 6000 Ft összegben csökkenteni a visszatérítendő összeget kezelési költség fejében.
  7. Az X.509 szabványú digitális tanúsítványokat elektronikusan állítják ki, és ebben a formában kézbesítik az ügyfélnek. A kifizetett rendelés teljesítését - a kiállított igazolást - e-mailben kézbesítjük aÜgyfél számára, majd az ügyfélfiókban letölthető.

  Megrendelés feldolgozása és teljesítés
  1. A megrendelés feldolgozása a feltételek elfogadása és a megrendelés aktiválásával kezdődik a már meglévő ügyfélfiókon belül. A megrendelés az ügyfélfiókon belül bekerül a rendszerbe és a befizetés, illetve a tanúsítványonként szükséges tanúsítványkérelem (CSR) megléte után elindul a kiállítási folyamat. A kiállítási folyamat része a hitelesítő folyamat a Hitelesítő Hatóság szabályzata alapján. A teljesítés a tanúsítvány kiállításákor megtörténik.


  Fizetési feltételek
  1. A befizetést a már létrehozott ügyfélfiókon keresztül végezheti el az ügyfél, a megrendelés utolsó lépésénél, vagy akár később az adott megrendelés oldalán az ügyfélfiók adminsztrációjában. Amennyiben nem közvetlenül a megrendelés során történik meg a befizetés, úgy a megrendelés rögzülésével a rendszer díjbekérőt állít ki, amelyet elküld a számlázáshoz megadott e-mail címre. A díjbekérő alapján banki utalással is fizethet az ügyfél, ebben az esetben 1 munkanapon belül rögzítjük a befizetést a rendszerben. A megrendelés menete során, valamint az adott ügyfélfiók adott megrendelése alatt bármikor befizethető a megrendelés kártyával az e-com fizetési kapun, valamint PayPal (akár regisztráció nélkül) keresztül. Az elfogadott bankkártyák: Visa, MasterCard. Áfás számlát a befizetéstől számított 15 munkanapon küldünk meg a számlázáshoz megadott e-mail címre.

  Egyéb rendelkezések

  1. A Szolgáltató vállalja, hogy bebiztosítja az adatokat és az adatbázisokat visszaéléssel szemben; harmadik féllel való adatmegosztás esetén a törvény és a Feltételek alapján viszont nem vállal felelősséget a velük való visszaélés miatt, kivéve a törvény által előírt felelősségeket.

  2. A Szolgáltatónak jogában áll törölnie az Ügyfél számláját abban az esetben, ha:

   1. A Szolgáltató okkal feltételezi hogy az Ügyfél megsérti az idevonatkozó törvényeket és a társadalom vagy erkölcs általánosan elfogadott etikai és erkölcsi normái ellen vét, vagy célja egy harmadik személy jogainak megsértése vagy bűncselekmény elkövetése, esetleg támogatása.

   2. Az Ügyfél megszegi a Feltételekben szereplő vagy a Hitelesítési Hatóság által megszabott kötelezettségeit.
  3. Az Ügyfélnek bármikor jogában áll kérvényezni ügyfélfiók törlését vagy az adatok módosítását, esetleg teljes törlését az adatbázisból, és ezt az admin@zoner.hu e-mail címre való kérvény elküldésével teheti meg.
  Panasz- és hibaelhárítás

  1. Az Ügyfélnek kötelessége a hibásan megrendelt szolgáltatásokat vagy egyéb a szolgáltató oldalán fennálló gondokat jelentenie a szolgáltatónak, rögtön az észlelésük után.
  2. A szolgáltató vállalja az oldalán levő problémák elhárítását, ha akadályozzák az ügyfelet a megrendelt szolgáltatások használatában, ha nem gátolják ebben objektív okok.
  3. A problémák elhárítási költségét a szolgáltató állja, kivételt képez az, amikor a problémát maga az Ügyfél okozta.

  4. Abban az esetben, ha az Ügyfél úgy érzi, hogy a szolgáltatások köre, minősége vagy az ár nem felel meg a feltételeknek, és ezek okozzák a hibát, akkor a felelősségek alapján joga van ezeket a hibákat írásban közölni a szolgáltatóval levélben, faxon vagy e-mailben, anélkül, hogy indokolatlan lépéseket tenne meg a felderítésük irányába.

  5. Panasz benyújtása nem befolyásolja a megrendelt szolgáltatások költségének magasságát vagy érvényességét.

  6. A panaszt a szolgáltató előre meghatározott időn belül dolgozza fel, annak összetettsége és esetleges műszaki vagy adminisztratív sokrétűsége alapján.

  Elállás joga
  1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog gyakorlásának menete. Amennyiben a tanúsítvány, szolgáltatás nem felelne meg az eredeti feladatának, úgy a vásárló 30 napon belül élhet az elállás jogával, de legkésőbb 14 napon belül értesíteni kell erről a Szolgáltatót. A Panasz és az elállás ténye után a Szolgáltató törli az adott megrendelést és az Ügyfél által megküldött bankszámlaszámra visszaküldi a befizetés.


  Panaszkezelés
  1. Az Ügyfél az elállás jog gyakorlását és a panaszkezelés benyújtását, megindítását az ügyfélfiók Támogatás fül alatt található Autorizált kérelmen keresztül teheti meg, valamint az ügyfélfiók belépési e-mail címéről írva az info@sslmarket.hu ügyfélszolgálati címre. A Szolgáltató csak autorizált kérésre fogadhatja el az elállási jogi kérelmeket, vagyis az ügyfélfiók vagy a tanúsítvány autorizált e-mail címéről érkező kérelmek esetében indíthatja meg a szolgáltatás törlését.

  Záró rendelkezések

  1. A jelen Feltételekből eredő jogviszonyokat a Magyar Köztársaság törvényei szabályozzák. Ezen SSL tanúsítványok rendelési feltételeivel kapcsolatos összetűzések feletti döntéshozatalban a kirendelt magyarországi bíróságok rendelkeznek döntő hatalommal.

  2. A jelen Általános Szerződési Feltételek teljes egészében felváltják az előtte érvényben levő szerződési feltételeket, amelyeket a Szolgáltató szolgáltatásnyújtásához voltak köthetőek.

  3. A fogyasztói jogviták peren kívüli rendezését a vásárlási szerződés alapján az illetékes magyar Piacfelügyeleti Osztálynál lehetséges , amelynek székhelye: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

  4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen Feltételek módosítására, különösen a jogszabályi változások tekintetében, a Szolgáltató szolgáltatásainak fejlesztése vagy működési követelményei miatt. A Szolgáltató köteles tájékoztatni az Ügyfelet a Feltételek módosításáról legalább 30 nappal a módosítások érvénybe lépése előtt. A változásról szóló információk mellett az Ügyfél megkapja a lehetőséget, hogy elfogadja a Feltételek módosításait, vagy megtagadhatja azokat és 3 hónapon belül felmondhatja a szerződést.

  5. Ezen Feltételek 2023. február 16-án lépnek hatályba.